Referat af LYG Generalforsamling

Referat af LYG Generalforsamling onsdag den 23. august 2021

 1. Velkommen og valg af dirigent.
 2. Dirigent Henrik Horup Andersen

 3. Beretning af klubbens virksomhed I det forløbne år.
 4. Fra den sportslige del, sluttede 2021 med at vores herrehold vandt kvalifikationen til elite divisionen og damerne sikrede sig oprykning til 1. division.
  Vores drengespiller, Niels Knudsen, sikrede sig en plads på drengelandsholdet. Stort tillykke til spillerne.
  2022 vil byde på flere spændende golf turneringer bl.a. Dormy Elitetour for ungdomsspillere 14. og 15. maj, vores dame-& herre elitehold skal spille spændende turneringer på LYG. I uge 39 kommer DP World Tour forbi med kvalifikations skolen og vi slutter sæson 2022 med dansk ungdoms elite, hvor vores egne junior-& yngligespillere, i oktober, spiller med.
  Vi vil gøre vores til at turneringerne skal blive et trækplaster og håber at så mange som muligt vil kigge ind forbi og heppe på vores spillere.
  Der er planlagt matchturneringer for 2022 og der vil blive sendt match kalender ud, så alle har mulighed for at sætte X i kalenderen.
  Der sendes invitation ud på mail til den årlige løbende hulspils turnering. Der er i vinteren 2021 oplevet flere banelukninger end sædvanligt. Det skyldes først og fremmest de våde måneder samt en del nattefrost. Målsætningen med lukningerne er at sikre at banen star flot til foråret, så vi ikke oplever et forår som i 2021, hvor banen stod rigtig dårligt. Greenkeeperne laver et stort stykke arbejde for at vi alle skal få en god spilleoplevelse på banen. En stor tak til greenkeeperne for det store arbejde de gør. Vi ønsker at have kommunikations niveauet i klubben og sekretariatet gør allerede nu et stort stykke arbejde for at holde medlemmerne informeret. Bestyrelsen og sekretariatet modtager gerne konstruktiv feedback men vil også gerne henstille til at vi alle holder en god tone i vores kommunikation. Der er mange steder vi alle kan stramme op, det være sig ift bl.a. dresscode oprydning på driving range.
  Mange udforer allerede frivilligt arbejde bl.a. med begynderne og i de forskellige udvalg. Vi kan fortsat brug for flere frivillige. Vi vil gerne skabe et mere klart billed af hvor der er behov for frivillige og har derfor besluttet at vi ønsker en frivilligkoordinator, som sammen med sekretariatet, bestyrelsen og de forskellige udvalg, far frivillig arbejdet sat i system.
  Det er derfor glædeligt, at Lone Krogsgaard gerne vil indgå som frivilligkoordinator i klubben. Der er akut behov for marshalls, så meld jer gerne hos Christian Phillip. Der er også brug for frivillige til begyndermix. Hvis du i øvrigt ønsker at udføre frivilligt arbejde i klubben, skal du endelig ikke tøve med at melde dig.
  Der vil også blive gjort en specie) indsats ift fastholdelse af kvindelige begyndere. Vi har fast tilskud fra DIF til af afprøve et begynderhold med fokus på rekruttering og fastholdelse af kvindelige spillere.
  Dennis og Nicolai fortsætter som forpagtere i restauranten. Der opfordres til at benytte restaurantens tilbud, så de 2 herrer kan få en god forretning ud af arbejdet på LYG. Der skal lyde en stor tak til Brit, Malene og Christian som or et stort stykke arbejde med at få tingene til at hænge sammen og samtidig udvikle vores produkt, så vi har glade og tilfredse medlemmer, som gerne inviterer gæster med ud på vores fine bane. Til slut en stor tak til alle der har ydet en indsats for LYG. En særlig tak til bestyreisen for gode og konstruktive møder.

 5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 6. Revisor Christian Roding PWC gennemgang af regnskab, der blev godkendt.
  Regnskabet offentliggøres på klubbens hjemmeside.
  Klubben har anvendt en del af tidligere og dette ars overskud til klokke på hul 16, hjertestarter på heden, nye matter og kurve på driving range samt tilskud til nye møbler terrassen.

 7. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent
 8. Budget gennemgang af Christian Roding PWC.
  Afstemning om kontingentforhøjelse på DKK 150,- for fuldtidsmellemer blev godkendt.

 9. Forslag fra bestyreisen
 10. Pkt. 5.3 ændres fra: “Medlemskaber er bindende for et kalenderår ad gangen, og udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneders varsel til en 1. januar” (dvs. senest den 30. november)

  til “Medlemskaber er bindende for et kalenderår ad gangen, og udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar” (dvs. senest den 30. september).”

  punkt 4.4 ændre fra: Overgang fra aktiv til passiv medlemskategori kan ske med 1 måneders varsel med virkning fra forstkommende kalenderår.

  til: Overgang fra aktiv til passiv medlemskategori kan ske med 3 måneders varsel med virkning Ira forstkommende kalenderår.

  Der blev stemt for forsaget med 46 stemmer for og 12 stemmer mod. 1 stemte ikke. Da der ikke var fremmødt 2/3 af klubbens medlemmer, indkaldes til Ny Generalforsamling den 19. april 2022 kl. 20:00 hvor endnu en afstemning omkring ovenstående finder sted, jf. klubbens vedtægter.

 11. Forslag fra medlemmer
 12. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.

 13. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 14. Alex Fredin Nielsen, Hanne Johannsen, Gitte Skov og John Finmann, var på valg, ønskede genvalg og blev genvalgt til bestyrelsen.
  Valg af suppleant er Lone Krogsgaard.

 15. Valg af revisor
 16. PWC genvalgt

 17. Eventuelt
 18. I forhold til Marshall ordning er der ønske am at der er skilt på Buggy samt Marshalls har jakker på, så de kan ses. Fint at Marshalls har kaffe, snacks og vand med i buggien.

  Er der aftale om, hvor mange company days der ma afholdes i løbet af en sæson? Nagle mener der er for mange.
  Der er ikke aftale om hvor mange der må afholdes. Det skal ses som en indtægtskilde men company days bor ligge om fredagen, undtagelsesvis om tirsdagen. Antallet af company days er faldet de seneste år.
  Der blev givet udtryk for at der var mange teetime blokeringer i 2021. Derfor skal Klubber-i- klubben også melde antal deltagere 48 timer for match, for netop at undgå for mange blokeringer.
  Kan heden bruges som lynskur? NEJ. Det skal undersøges, hvad der skal til.
  Kan det udføres? Stilles som forslag til bestyrelsen
  Er Flexmedlemmer dækket af DGU forsikring? Dette skal undersøges
  Er der en anden betegnelse for Flexmedlemmer? Nej, dette er en beslutning, der er truffet på DGU repræsentantskabsmøde. Alle ikke fuldtidsmedlemmer, går under navnet Flexmedlem.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.