Cookie- og privatlivspolitik

Cookie og privatlivspolitik for lyngbygaard golf

Sidst ændret 29. maj 2018

I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemskaber) i Lyngbygaard Golf behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor lavet denne privatlivspolitik, hvor du kan læse om behandlingen af dine data, når du er medlem af Lyngbygaard Golf.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Lyngbygaard Golf er dataansvarlig – vores kontaktinformation
Lyngbygaard Golf er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig.

Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Lyngbygaard Golf kan kontaktes her:

Lyngbygaard Golf
Lyngbygaardsvej 29
CVR-nr: 31 60 92 16
Telefon: 87 44 10 70
Mail: info@lyg.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er dit golfmedlemskab i Lyngbygaard Golf.

Det omfatter:

Orientering om Lyngbygaard Golfs aktiviteter eksempelvis i nyhedsbreve
Håndtering af adgang til spil på banen
Registrering af scores
Turneringsplanlægning og -afvikling
Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent
Afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
Brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen både i dagligdagen og under turneringer – både på hjemmeside og sociale medier
Administration af fritspilsaftale
Registrering og offentliggørelse af klubmestre og hole-in-ones på hjemmeside/facebook og i klubhuset
Udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben
Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
Oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder
Hvis du som frivillig indtræder i Lyngbygaard Golfklubs bestyrelse eller I en bestyrelse i en af klubberne-i-klubben eller i et af klubbens udvalg vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og eventuelt billede blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt, der er mellem dig og klubben om et medlemskab af Lyngbygaard Golf.

Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1.

Retsgrundlaget for behandling af CPR-nummer på gavegivere følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, idet SKAT kræver gavegivers CPR-nummer oplyst, for at gavegiver kan opnå skattefrihed.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler personoplysninger på:

medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.
Som udgangspunkt behandler vi alene ’almindelige personoplysninger’ i form af: navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som eventuel tidligere golfklub og golfhandicap.
Deltager du klubbens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.
greenfee-gæster.
Vi behandler alene ’almindelige personoplysninger’ i form af: navn, køn, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som golfhandicap.
éndagsgæster.
Endagsgæster omfatter personer, som ikke er medlem af klubben, men som blot er på besøg en enkelt dag i klubben, eksempelvis deltagere i junioruge, skoleklassebesøg, besøgende ved company days, åbent hus besøgende m.v.
Vi behandler alene ’almindelige personoplysninger’ i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse og evt. golfhandicap.
gavegivere.
Vi behandler alene ‘almindelige personoplysninger’ i form af navn samt CPR-nummer til brug for indberetning til skat.
Deling af dine persondata
Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

’Golfbox’
’Economic’ vores økonomisystem
Driftselskabet, Lyngbygaard Golf Drift A/S
’Betalingsservice’
Andre medlemmer (såfremt du deltager i klubber i klubben eller i klubbens forskellige udvalg)
Journalister der dækker golfturneringer
Danske Bank
Politiet, når vi indhenter børneattester
Rådgivere som advokater og revisorer m.v.
Dansk Golf Union som er specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) til varetagelse af golf-sportens interesser og udvikling
Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT for gavedonationer.
Overførsel af persondata til modtagere i tredjelande
Som udgangspunkt overfører vi ikke dine data til lande udenfor EU/EØS.
Vi anvender dog programmet Mailchimp til udsendelse af nyhedsbreve, og der finder en overførsel navn og e-mail-adresse sted. Mailchimp er beliggende i Atlanta, USA:

The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Overførslen sker med grundlag i Privacy Schield ordningen, som Mailchimp har tilsluttet sig.

Du kan læse mere om dette her:
https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr

Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Personoplysningerne behandlet af Lyngbygaard Golf indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 2 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Der kan du i øvrigt også læse en vejledning om registreredes rettigheder.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive sendt ud til orientering til alle medlemmer.

Bliv medlem

Uanset om du er rutineret golfspiller eller helt ny i sporten, har vi et medlemskab, der passer til dig. Hos os får du smukke baner og fantastiske faciliteter, og bliver desuden en del af et godt socialt netværk med golfen som det naturlige omdrejningspunkt.