HERREKLUBBEN

Formål

Herreklubbens formål er at fremme det sociale netværk/samvær blandt alle golfspillende mænd i Lyngbygaard Golfklub. Et af hovedformålene er, at man spiller med så mange, mere eller mindre kendte medlemmer, som muligt. Derved lærer man flest mulige at kende, og derved skabes det bedst mulige sociale fællesskab. Faste hold kan derfor ikke accepteres som en del af herredagen. Denne vigtige grundregel bedes alle rette sig efter.

Alle mandlige medlemmer af Lyngbygaard Golf Klub med et gyldigt DGU-kort og et handicap på maksimum 42 kan blive medlem.

Kontingent for sæsonen 2023 er uændret kr. 500 for hele sæsonen. Alternativt kan der betales kr. 250 for første halvår og kr. 350 for andet halvår.

Kontingentet indbetales på reg.nr 2251 kt. Nr. 6289 352 609

HUSK at anføre medlemsnummer og navn (se afsnit om GDPR).

Gæstespillere kan spille med for kr. 50, som kan betales til den matchansvarlige. Hvis spilleren ikke er medlem af Lyngbygaard Golf 18 hullers bane, betales der på normal vis også greenfee. Medlemmer af 9-hulsbanen er velkomne i herreklubben, der skal betales  den normale greenfee til 18 hulsbanen.

Der tees sædvanligvis ud torsdag mellem 14:30-17:00 (tidligere i fald dagens længde og solens lys nødvendiggør tidligere start – typisk i april og sensommeren) og man skal senest tirsdag kl. 12:00 have tilmeldt sig på golfbox.

Hvis man er klar til at tee ud kl. 15:00 angiver man tidlig start. Hvis man er fleksibel skriver man underordnet, og kan man først komme sent, kan man under bemærkninger angive ønsket tidspunkt – dog senest kl.  16.30.

Er man tilmeldt, men bliver forhindret i at møde, skal man snarest muligt melde afbud til turneringens kontaktperson, som er angivet i golfbox. Hvis man opdager det før tilmeldingsfristen er udløbet, kan man selv slette tilmeldingen på golfbox

Startlisten foreligger på Golfbox senest onsdag kl. 10:00. Man får desuden sendt en mail, med spilletidspunktet samt medspillere.

Der skal bruges livescore indtastning. Scorekortene er udskrevet på forhånd og ligger i receptionen torsdag fra kl. 14:00. Der skal føres et scorekort pr bold som skal afleveres efter runden. Det bruges som kontrol såfremt der indløber protester. Husk at afstemme scoreindtastningen med scorekortet.

Der spilles efter de til enhver tid gældende golfregler under skyldig hensyntagen til gældende lokale regler. Der spilles i 3-bolde bortset fra månedsafslutningen hvor vi spiller 4-bolde. Vi spiller ready golf, hvilket gerne skulle betyde, at vi overholder vores målsætning om, at en runde ikke varer over 4 timer.

Herredagen afvikles i 1,2 eller 3 rækker alt efter antal tilmeldte og handicap. Fra 10-16 tilmeldte  er der 1 række, fra 16-32, 2 rækker og over 32, 3 rækker. Der er flydende handicapafgrænsning fra gang til gang, så der bliver lige mange i hver række.

Alle rækker spiller stableford.  Der spilles fra tee 58 i alle rækker. Det er dog tilladt at rykke frem til tee 53. Husk at angive det ved tilmeldingen.

Efter endt spil afleveres korrekt udfyldt scorekort for bolden hurtigst muligt i herreklubbens kasse i baren.

Der vil normalt være præmie for hver 5. spiller i hver række. Alle skal hurtigst muligt efter hjemkomsten til klubhuset aflevere scorekort. Der foretages handicapregulering efter hver runde. Handicapreguleringen på Golfbox blive ajourført senest lørdag morgen. Resultaterne kan løbende ses på Golfbox.

Sidste torsdag i måneden er den ”månedlige festdag” med fælles spisning og præmieuddeling. På disse torsdage er der alternative spilleformer, og der kan være ekstra præmier for tættest på pinden o.l.

Spisningen starter som hovedregel kort efter kl. 20.00.

Hvis præmievindere ikke har mulighed for selv at være til stede, skal der være en anden til at modtage disse præmier, ellers fortaber man sin ”ret” og præmierne tilfalder puljen. Præmier vundet på præmieuddelings-dagen kan ikke afhentes af andre.

Alle runder tæller til OOM, undtagen månedsafslutninger, hvor der spilles holdturneringer, samt venskabskampe.

Der gives point efter placering på dagen på tværs af de rækker, der spilles i.

 1. plads 20 point
 2. plads 17 point
 3. plads 14 point
 4. plads 12 point
 5. plads 10 point
 6. plads 9 point
 7. plads 8 point
 8. plads 7 point
 9. plads 6 point
 10. plads 5 point
 11. plads 4 point
 12. plads 3 point

Gyldigt scorekort 1 point

Sidste tællende runde er d. 15. september.

Stillingen vil løbende kunne følges på golfbox.

Vi spiller 3 turneringer mod Mollerup og Aadalen. Vi skal stille med fuldt hold på 30 spillere hver gang. Hvis der er mere end 30 tilmeldte, er det placeringen på OOM der gælder som udtagelseskriterie.

Spillere, der har deltaget i den seneste venskabsmatch har fortrinsret. Udvalgsmedlemmer har altid fortrinsret. Såfremt der ikke er tilmeldte nok ved fristens udløb, kan udvalget invitere andre medlemmer fra Lyngbygaard med til matcherne.

VildMedVin ved Peter Jensen er gennemgående præmiesponsor. Er der yderligere nogle medlemmer, som har lyst til at sponsere nogle af torsdagene, er der mange muligheder. Kontakt venligst et af herreklubbens udvalgsmedlemmer herom.

Lyngbygaard Golf, Herreklubben behandler persondata for vedligeholdelse af medlemslister og for administration af matcher i herreklubbens regi.

Der behandles alene almindelige persondata i form af identifikationsdata opgivet i forbindelse med indmeldelse, samt stamdata fra DGU systemet Golfbox. Medlemmer er selv ansvarlige for at vedligeholde Golfbox stamdata.

Såfremt man ønsker at få indsigt i, berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling af egne data i herreklubbens medlemsliste, kan dette ske ved henvendelse til ét af Herreklubbens udvalgsmedlemmer.

Herreklubbens data videregives alene til Lyngbygaard Golf, dog videregives tilmeldinger til venskabsmatcher til arrangerende klubber.

Generelt slettes herreklubbens medlemsliste efter hver sæson, dog opbevares oplysninger om evt. manglende betaling 5 år efter sæsonafslutning. Herreklubbens matchdata i Golfbox slettes alene efter skriftlig anmodning fra registrerede medlemmer til ét af Herreklubbens udvalgsmedlemmer.

Ifald et medlem ønsker matchdata slettet, slettes alle herreklubbens matchdata for de år som medlemmet beder om og som medlemmet er registreret i, dog bortset fra indeværende samt forrige sæson. Data behandles med hjemmel i Persondataforordningens artikel 6 litra f (legitim interesse).

Kontakt