Referat af LYG bestyrelsesmøde

Referat af LYG bestyrelsesmøde nr. 112 mandag den 26. april 2021

Deltagere: Helle Møller Albrecht, Jens Bruun, Kurt Kristensen, John Finmann, Hanne Johannsen Alex Nielsen, Gitte Skov

Fraværende: Thomas Nørret

 1. Velkommen og godkendelse af dagsorden.
  Dagsorden godkendt.

 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referat nr. 107 til 111 godkendt og underskrevet

 3. Orientering fra Direktøren
  Medlemsstatistik er vedhæftet

  Golfens dag – ca. 65 deltagere – højt humør og tilfredshed. Tak til de 18 frivillige der har meldt sig.
  Vi forventer at få en del nye begyndere ud af dagen.

  Greenfee i april ser meget fin ud – Vi har pr. dags dato haft 800 gæster i denne måned. Ca. det dobbelte af hele april i 2020. 3 runder af 100 spillere i den forgangne weekend er naturligvis en stor del af dette.

  Årsrapport – Udkast er vedhæftet. Dog mangler bestyrelsens beretning – vil I opdatere og sende retur ASAP?

  Brasseriet er udfordret ift. Corona-pas. Vi skal sammen opfordre alle medlemmer til at hjælpe med at respektere dette. Det er en meget stor administrativ opgave at styre for Brasseriet uden hjælp og respekt.

  Måske vi bør slå noget op på Facebook?

  Nyhedsbrev- deadline er overskredet. Bør bestyrelsen eller andre udvalg have noget med??

  Regnskabet er endnu ikke gennemgået med revisor, hvorfor sekretariatet bedes
  foranledige, at revisor kontakter klub/kasserer og/eller sender kontaktoplysninger til revisor, jf. tidligere aftale.

 4. Orientering fra Formanden
  Flot tilslutning og arbejde fra frivillige både ved boldopsamling og ved Golfens Dag. Tak til alle frivillige

 5. Klubber i Klubbens brug af Gunstart
  Specielt på onsdage kan det være meget svært at få tider om eftermiddagen bl.a. pga. Gunstart på 9 huls banen og mange spillere ved Netværks Golf.

  Der er ikke kommet henvendelser på dette men bestyrelsen vil tage det op løbende og- /eller ved henvendelser.

  Der er også flere lukninger af banen i weekender og tuneringsudvalget vil forhøre sig omkring yderligere planer for lukninger af banen i weekender.

  Det er vigtigt, at vi signalerer/skriver, at bestyrelsen er opmærksomme på, at der skal være mulighed for spil for klubbens medlemmer i weekenderne.

 6. Generalforsamling 2021
  Grundet Covid-19 er Generalforsamlingen blevet udsat og ny dato er 23. august 2021 kl. 19:00

 7. Rekruttering af frivillige
  Få har meldt sig ift frivilligt arbejde. Hanne sender Marshall-& Greenkeeperhjælpere videre til Thomas. Gitte får tilsendt frivillige til Nybegyndere.

 8. Fra udvalgene
  Hcp udvalget sender separat info omkring de nye hcp regler ud til alle medlemmer i LYG.

 9. Punkter til næste møde
  Der er ingen punkter til næste møde, som afholdes i LYG den 1. juni 2021 kl. 17:00.

 10. Evt.
  Det er kommet forslag om afholdelse af Pink Cup samt et velgørenhedsarrangement. Pink Cup er der stemning for og der vil blive arbejdet videre med dette. Hvordan skal det afholdes ?

  Velgørenhedsarrangement er vi i bestyrelsen positivt stemt for, men det skal tages op med sekretariatet. Velgørenhedsarrangementet kan vi arbejde videre med, men skal sammen med centeret sikre, at præsentationen/tilmeldingen sammen med centret håndteres på en måde, så det ikke får en negativ indflydelse på tilmeldingen til KidsAid.

  Hvad ønsker sekretariatet at bestyrelsen tager stilling til og hvad er klubbens rolle i velgørenheds arrangementer ?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.