Referat af LYG bestyrelsesmøde

Referat af LYG bestyrelsesmøde nr. 118 onsdag den 12. januar 2022

Deltagere: Helle Møller, Albrecht, Jens Bruun, Kurt Kristensen, John Finmann, Hanne Johannsen, Alex Nielsen, Christian Phillip Fraværende: Gitte Skov
 1. Velkommen og godkendelse af dagsorden.

 2. Orientering fra Direktøren Udsat pga besøg fra DGU

 3. Orientering fra Formanden Udsat pga besøg fra DGU

 4. DGU Data gennemgang Kim Uldahl fra DGU gav en grundig gennemgang af Golfspilleren i centrum (medlems-& greenfee spiller undersøgelse og hvad vi, som bestyrelse, kan bruge disse data til.Bestyrelsen vil nu grave ned i den data, som vi har på baggrund af de undersøgelser, der er lavet og ud fra dette udarbejde en strategi, med henblik på at give spillerne en endnu bedre oplevelse af Lyngbygaard Golf.

 5. Status på budget Budgetoplægget er udarbejdet på baggrund af input fra hhv. elite- og juniorudvalg. Jeg vedlægger deres budgetindmeldinger. Følgende bemærkes i denne forbindelse:
  • Eliteudvalget forventer en væsentlig stigning i udgifterne efter herrernes kvalifikation til elitedivisionen, ligesom en række – tidligere – juniorspillere er rykket op i eliten
  • Juniorudvalget ønsker ikke fremadrettet at tage ansvaret for afvikling af junior-/ynglingeturneringen i oktober måned. Der har tidligere været budgetteret med indtægt kr. 20.000 herfra. Dette har været realiseret med nærmere +/- kr. 5.000 de seneste år.
  • Juniorudvalget har i de to foregående år haft hhv. 34 og 35 spillere – og forventer i år 2022 ca. 25 spillere. På baggrund heraf fremsendes oplægget for klubben med følgende kommentarer:
 6.   Eliteudvalget:
  • Tilskud har tidligere været på kr. 55.000. Dette foreslås øget til kr. 70.000 (som en del af erhvervsklubtilskuddet kr. 55.000 til ungdomsafdelingen, hvor kr. 15.000 tildeles elitens ungdomsarbejde).
  • Der er fortsat et underskud i forhold til budgetønsker på kr. 112.110, som må forudsættes inddækket af eliteudvalgets arbejde med bl.a. tiltrækning af sponsorater, erhvervsklubaktiviteter, omkostningsreduktion og/eller eventuel egenbetaling af tøj.
  • Bestyrelsen foreslår, at eliteudvalget kan blive tilgodeset med en eventuel indtægt fra junior-/ynglingeturneringen, hvis de overtager ansvaret for at planlægge og gennemføre turneringen og de dertil hørende aktiviteter. Dette skal naturligvis aftales med dem.

  Juniorudvalget:
  • Da udvalget har et reduceret antal spillere foreslås tilskuddet reduceret fra i alt kr. 89.000 til kr. 74.000. Dette består af et uændret klubtilskud kr. 34.000 og tilskud fra erhvervsklubben, der reduceres fra kr. 55.000 til kr. 40.000.
  • Der kan ikke forventes den budgetterede indtægt kr. 5.000 fra frivilligt arbejde ved junior-/ynglingeturneringen, jf. drøftelserne sidste år omkring frivilligt arbejde, der ikke i øvrigt honoreres med tilskud fra klubben.
    Bestyrelsen har en forventning om at Junior-& Eliteudvalget bidrager med Frivilligt arbejde i klubben. Det frivillige arbejde bør defineres.
 7. Eventuelt Næste Bestyrelsesmøde er den 2. februar 2022 med henblik på planlægning til Generalforsamlingen.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.